Alapszabály

[a SZK Belügyminisztériumának bélyegzője]

Az egyesülési jogról szóló 83/1990. sz. törvény értelmében alapított

Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács

ALAPSZABÁLYA

I. rész

Általános rendelkezések

1.cikk

A társulás célja

 1. A társulás államnyelvű neve: Akademická rada Maďarov na Slovensku (a továbbiakban mint „társulás“)

 2. A társulás magyar nyelvű neve: Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács

 3. A társulás államnyelvű nevének rövidítése: AKRAM

 4. A társulás magyar nyelvű nevének rövidítése: SZMAT

2.cikk

A társulás székhelye

 1. A társulás székhelye: 930 38 Nový Život – Vojtechovce 540 [Szlovákia]

II. rész

A társulás jogállása és céljai

3. cikk

 1. A társulás önkéntes alapon szerveződő, tevékenysége során az önkéntesség mellett az egyenlőség, a demokrácia és a humanizmus elveit követő szervezet.

 2. A társulás jogi személy, amely határozatlan időre jött létre.

4. cikk

     1. A társulás célja, hogy:

          a) a különböző társadalmi rétegek műveltségi szintjének növelése terén hozzájáruljon a polgári társadalom fejlődéséhez, szolgálja a tudásalapú társadalom fejlődését, különös hangsúlyt helyezve a szlovákiai magyarok által művelt és képviselt tudományok és művészeti ágak támogatására és az elért eredmények terjesztésére, népszerűsítésére,

          b) elősegítse a szlovákiai magyarok bekapcsolódását a szlovákiai tudományos életbe országos és regionális szinten egyaránt,

          c) szlovákiai országos és regionális szintű tudományos szervezetekkel és intézményekkel folytasson együttműködést,

          d) támogassa a fiatal szlovákiai magyar kutatók tudományos tevékenységét,

          e) tudományos találkozókat, szimpóziumokat, tanácskozásokat, képzéseket, workshopokat, konferenciákat, előadásokat és különböző oktatási jellegű rendezvényeket szervezzen

          f) állami szervekkel és intézményekkel, polgári társulásokkal, alapítványokkal, valamint tudományos és kutatási tevékenység támogatására és fejlesztésére alakult szakmai szervezetekkel folytasson együttműködést,

         g) megteremtse a társulás tevékenységéhez szükséges gazdasági, anyagi, személyi és szakmai feltételeket,

         h) képviselje és védje a társulás tagjainak jogos érdekeit.

III. rész

A társulásban viselt tagság

5.cikk

 1. A társulásban önkéntes alapon lehet taggá válni. A tagság lehet rendes vagy tiszteletbeli.
 2. A társulás rendes tagjává (a továbbiakban „tag”) olyan természetes személy válhat, aki a Szlovák Köztársaság állampolgára, a társulás elveivel, céljaival és alapszabályával egyetért, tudományos fokozattal rendelkezik, tudományosan elkötelezett a kisebbségi és emberi jogok mellett, és érdeklődési körébe tartozik a magyar kisebbség reáliáinak, történelmének és kultúrájának kutatása.

 3. A társulás tagjává jogi személy is válhat, amennyiben a társulás elveivel, céljaival és alapszabályával egyetért.

 4. Ugyancsak a társulás tagjává válhat a Szlovák Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező külföldi is, ha a társulás elveivel, céljaival és alapszabályával egyetért.

 5. A társulás tagjai a Magyar Tudományos Akadémia köztestületének szlovák állampolgárságú külső tagjai, akik tiszteletben tartják a társulás elveit, céljait és alapszabályát.

 6. A társulás tiszteletbeli tagja olyan természetes személy lehet, aki kiemelkedő módon és jelentős mértékben szolgálta a társulás fejlődését, céljainak megvalósulását, képviselte érdekeit, és tiszteletben tartja a társulás alapszabályát.

6. cikk

 1. A tagsági jogviszony azzal a nappal jön létre, amikor a tag nevét a Társulás tagjainak jegyzékébe bejegyzik.
 2. A tagsági jogviszony a jelentkező írásban benyújtott tagfelvételi kérelme alapján jön létre. Új tag felvételéhez a társulás legalább két tagjának írásbeli ajánlására van szükség. A tag felvételéről a társulás Közgyűlése dönt.
 3. Tiszteletbeli tagi státusz a társulás Választmányának vagy a társulás öt tagjának javaslatára olyan kiemelkedő tudós személyiségeknek ítélhető oda, akik jelentős módon hozzájárulnak a társulás jó hírnevének növeléséhez. A tiszteletbeli tagi státusz odaítéléséről a társulás Közgyűlése dönt.

     5. A Magyar Tudományos Akadémia köztestületének szlovák állampolgárságú külső tagjai a társulás Elnökségének eljuttatott írásbeli felvételi kérelem alapján válnak a társulás tagjává.

7.cikk

     2. A társulásban viselt tagság az alábbi módokon szűnik meg:

           a) a tag írásbeli kilépési nyilatkozatának kézbesítésével,

           b) a tag halálával vagy jogi személy megszűnésével,

           c) a társulás megszűnésével,

           d) közgyűlési döntés alapján a társulásból való kizárással a társulás érdekeinek súlyos megsértése miatt.

8.cikk

A tagok jogai és kötelességei

 1. A tag jogai az alábbiak:

           a. részt vehet a társulás tevékenységében,

           b. választó és választható a társulás szerveibe,

           c. részt vehet és szavazhat a társulás Közgyűlésének ülésein és javaslatokat tehet a társulás céljainak megvalósítására,

           d. indítványokat, javaslatokat és véleményeket terjeszthet a társulás szervei elé,

           e. időben tájékoztatást kaphat a társulás tevékenységéről.

 1. A tag kötelességei az alábbiak:

           a. köteles betartani a társulás alapszabályát és részt venni a társulás céljainak megvalósításában,

           b. köteles teljesíteni a társulás határozatait és a társulás szervei által meghatározott feladatokat,

           c. köteles aktívan részt venni a társulás tevékenységében.

IV. rész

A társulás szervei

9. cikk

 1. A társulás szervei:

          a) a közgyűlés,

          b) a választmány,

          c) az elnökség,

          d) az ellenőr.

      2. A társulás szerveibe történő választás nyílt vagy titkos szavazással valósul meg.

V. rész

Közgyűlés

10. cikk

 1. A Közgyűlés a társulás összes tagját tömörítő legfelsőbb szerv.

     2. A Közgyűlés hatáskörébe az alábbiak tartoznak:

          a) elfogadja a társulás alapszabályának módosításait és függelékeit

          b) dönt a tagfelvételről és az esetleges kizárásokról

          c) dönt a tiszteletbeli tagság odaítélésről

          d) elfogadja a társulás munkatervét

          e) megválasztja és visszahívja az választmány tagjait

          f) megválasztja és visszahívja a társulás ellenőrét

         g) megtárgyalja és jóváhagyja az elnökség és az ellenőr jelentéseit

         h) jóváhagyja a társulás gazdálkodását

         i) dönt a társulás megszüntetéséről más társulással való egyesülés vagy a társulás önkéntes feloszlatása útján.

   2. A közgyűlés legalább évente egyszer ülésezik.

   3. A közgyűlést a társulás elnöksége legalább két héttel az ülés időpontja előtt írásban hívja össze. A meghívónak tartalmaznia kell a közgyűlés helyszínét és időpontját, valamint a javasolt napirendet.

   4. A közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagok több, mint fele jelen van. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a társulás elnöke az ülést köteles haladéktalanul ismételten összehívni. A közgyűlés ismételt ülése abban az esetben is határozatképes, ha a tagok több, mint fele nincs jelen.

5. A közgyűlés határozatait a jelen levő tagok egyszerű többségének szavazatával, nyílt szavazással kell elfogadni. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Bármely tag javasolhat titkos szavazást, az ilyen javaslatról a szavazatok többségével kell dönteni.

VI. rész

Választmány

11. cikk

 1. A választmány a társulás koordináló és reprezentatív szerve.

     2. A választmány 17 tagú, a tagokat saját soraiból a közgyűlés választja. A választmány tagjainak megválasztása során figyelembe kell venni az általánosan elismert fő tudományterületek, különösen az élő és élettelen természet és a humán terület arányos képviseletét.

     3. A választmány megbízatási ideje négy év.

     4. A választmány az elnökség tagjait, azaz az elnököt, egy-egy tudományterületet képviselő három alelnököt és a tudományos titkárt saját soraiból választja. A választmány megválaszthatja a társulás tiszteletbeli elnökét is.

     3. A választmány hatáskörébe az alábbi ügyek tartoznak:

    a) meghatározza a társulás tevékenységének alapvető irányait és feladatait,

      b) meghatározza a társulás tevékenységének ellátásához szükséges szervezeti felépítést,

      c) megválasztja és visszahívja az elnökség tagjait,

      d) állást foglal az éves munkatervvel és a társulás programjával kapcsolatban,

      e) kiválasztja a társulás tudományos érdeklődési területeit

 1. tárgyal a tudományos és akadémiai szervekkel, valamint az államigazgatási és önkormányzati szervekkel,

 2. céljai elérése érdekében kapcsolatokat ápol és együttműködik a tudomány területén aktív hazai és külföldi társulásokkal és szervezetekkel,

 3. kiadja a társulás irányelveit és útmutatásait.

4. A választmány évente legalább kétszer ülésezik. Üléseit a társulás elnöke javaslatára a társulás tudományos titkára hívja össze. A választmány ülését az elnök vagy az általa megbízott elnökségi tag vezeti.

5. A választmány akkor határozatképes, ha a tagok több, mint fele jelen van. Határozatát a választmány a jelen levő tagok egyszerű többségének szavazatával fogadja el. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

6. A választmány alapvetően nyílt szavazással szavaz, de bármely választmányi tag javasolhat titkos szavazást, ugyanakkor az ilyen javaslatról a szavazatok többségével kell dönteni.

5. A választmány – legalább kilenc választmányi tag írásban kifejezett hozzájárulásával – távolléti szavazás formájában is elfogadhatja határozatait. A tagokat az ülésre szóló meghívóban kell tájékoztatni arról, hogy az ülést távolléti formában tartják meg. A VI. rész (5) és (6) pontjában foglalt szabályokat és alapelveket ugyanakkor a távolléti szavazás során is érvényesíteni kell.

VII. rész

Elnökség

12. cikk

 1. Az elnökség a társulás végrehajtó szerve, amely tevékenységéért a közgyűlésnek felel. A társulás tevékenységét két közgyűlés közötti időszakban irányítja.

     2. Az elnökség öttagú. Tagjai az elnök, a három alelnök és a tudományos titkár, akiket a választmány négy évre választ.

     3. Az elnökség feladatai különösen:

           a) irányítja a társulás tevékenységét a legfelsőbb szerv két ülése között,

           b) tevékenységéért a közgyűlésnek felel,

          d) évente legalább egyszer összehívja a közgyűlést,

          e) javaslatot tesz a társulás tevékenységének alapvető irányaira és munkatervére

          f) előkészíti a pénzügyi tervet és jóváhagyja a társulás költségvetését,

         g) vezeti a Társulás tagjainak jegyzékét,

         h) megtárgyalja a tagok javaslatait és indítványait,

         i) meghatározza a társulás alelnökeinek feladat- és hatáskörét,

         j) rendszeresen tájékoztatja tevékenységéről a társulás tagjait és a nyilvánosságot.

     4. Az elnökség évente legalább négyszer ülésezik. Üléseit legalább két héttel az ülés tervezett időpontja előtt az elnök írásban hívja össze, a meghívóban feltünteti az ülés helyszínét, időpontját és napirendjét.

     5. Az elnökség akkor határozatképes, ha a tagok több, mint fele jelen van. Határozatát az elnökség a jelen levő tagok egyszerű többségének szavazatával fogadja el. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

     6. Az elnökség alapvetően nyílt szavazással szavaz, de bármely elnökségi tag javasolhat titkos szavazást, ugyanakkor az ilyen javaslatról a szavazatok többségével kell dönteni.

VIII. rész

Elnök

13. cikk

    1. Az elnök a társulás képviseleti és ügyvezető szerve. Az elnököt a társulás választmánya választja meg és hívja vissza. Az elnök megbízatási ideje négy év.

    2. A társulást minden jognyilatkozata során az elnök képviseli.

    3. Az elnök hatáskörébe az alábbiak tartoznak:

           a) jelentést tesz a közgyűlésnek a társulás tevékenységéről és a feladatainak teljesítéséről,

           b) összehívja és vezeti az elnökség üléseit,

           c) képviseli a társulást,

           d) önállóan, vagy – ha azt külön jogszabályok előírják – az általa kijelölt tagokkal együtt pénzügyi műveleteket, szerződéseket és dokumentumokat ír alá,

           g) dönt minden olyan kérdésben, amelyet az alapszabály nem sorol a társulás más szerveinek hatáskörébe.

 1. Az elnök megbízatása az alábbi esetekben szűnik meg:

            a. a társulás új elnökének megválasztásával

            b. a tisztségről való lemondással, amelyet a társulás elnöksége elé írásban kell benyújtani,

            c. a tisztségből való visszahívással,

            d. a társulásban viselt tagság megszűnésével.

 1. Az elnök az általa gyakorolt hatáskörök egy részét az elnökség más tagjaira delegálhatja.

 

IX. rész

Alelnökök

14. cikk

 1. Az elnököt az alelnökök helyettesítik, akiket a választmány az elnök javaslatára választ meg. Az alelnökök feladat- és hatáskörét a társulás elnöksége határozza meg.

     2. Az alelnökök az elnököt feladatai teljesítésében segítik.

X. rész

Tudományos titkár

15. cikk

 1. A társulás tudományos titkárát négyéves megbízatási időszakra a választmány választja. A tudományos titkár az elnök és az alelnökök munkáját segíti, szervezi a szakmai, igazgatási és szervezési feladatok ellátását, valamint biztosítja, hogy a fontos dokumentumok pontosan és időben készüljenek el.

XI. rész

Ellenőr

16. cikk

 1. Az ellenőr a társulás ellenőrző szerve, akit 4 év időtartamra a közgyűlés választ meg tisztségébe.

     2. Az ellenőr tisztségével összeférhetetlen a szervezet bármely szervében viselt tisztség, az ellenőr tevékenységéért a társulás legfelsőbb szervének, a közgyűlésnek felel.

3. Az ellenőr feladatkörébe különöse az alábbiak tartoznak:

          a. ellenőrzi az alapszabály betartását és a társulás szervei által meghozott határozatok teljesítését,

          b. a jogszabályok alapján ellenőrzi a társulás gazdálkodását, valamint a társulás pénzeszközeinek és vagyonának célszerű felhasználását,

          c. intézkedéseket javasol a társulás elnökének és elnökségének a feltárt hiányosságok kiküszöbölésére,

          d. véleményezi a társulás költségvetési javaslatát és a gazdálkodás eredményeiről készített jelentéseket,

          e. évente jelentést terjeszt a közgyűlés elé az elvégzett ellenőrzések eredményéről.

XII. rész

A társulás gazdálkodása

17. cikk

 1. A társulás az elnökség által jóváhagyott költségvetés alapján gazdálkodik.

 2. A társulás legfontosabb pénzügyi forrásai:

            a. önkéntes pénzbeli felajánlások,

            b. szponzori támogatások,

            c. jogi személyek által nyújtott dotációk és pályázati támogatások,

            d. adományok,

            e. vagyonból származó jövedelem,

            f. saját kiegészítő tevékenységből származó bevételek.

 1. A vagyonból származó jövedelem és a saját kiegészítő tevékenységből származó bevételek kizárólag a társulás rövid és hosszú távú célkitűzéseinek teljesítésére használhatók fel. A társulás más szervezetek tevékenységét is támogathatja, ha az a társulás céljaival nem ellentétes.

     5. A társulás a könyvelésében feltünteti a bevételeit és kiadásait, a társulás által kezelt vagyon nyilvántartását, és az érvényes jogszabályok értelmében éves kimutatásokat nyújt be.

     6. A társulás vagyonával kapcsolatos vitás kérdésekben a közgyűlés, halasztást nem tűrő esetben az elnökség dönt.

XIII. rész

A társulás megszüntetése

18. cikk

 1. A társulás önkéntes feloszlatás vagy más társulással való egyesülés útján történő megszüntetéséről a legfelsőbb szerv szavazással dönt.

 2. A társulás önkéntes feloszlatására bármely tag javaslatot tehet.

XIV. rész

19. cikk

Záró rendelkezések

 1. A társulásnak joga van saját jelképeket, címert, valamint a nevét és megjelölését tartalmazó pecsétet használni.

 2. Az alapszabály által nem szabályozott egyéb kérdésekben a Szlovák Köztársaság jogszabályai az irányadók.

 3. A társulás alapszabályának és irányelveinek értelmezése a társulás elnökségének hatáskörébe tartozik.

     5. Az alapszabály a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács előkészítő bizottsága általi jóváhagyásával 2022. április 25-én lépett érvénybe és a társulás Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma általi regisztrációjának napján válik hatályossá.

Kelt Bélvatán (Nový Život – Vojtechovce), 2022. április 25-én

                                                                                                                                                                                                                                  [Nový Život Község bélyegzőjének lenyomata 2x]

                                                                                                                                                                                                                                         [olvashatatlan aláírás]

                                                                                                                                                                                                                                           JUDr. Jana Valová, PhD.

                                                                                                                                                                                                                                               főosztályvezető

                                                                                                                                                                                                                                      általános belső igazgatási főosztály


[
Bélyegző az alábbi szöveggel:]                                                                                                                                                                                  [A SZK Belügyminisztériuma érkeztető bélyegzője:]

A SZK Belügyminisztériuma                                                                                                                                                                                                                            A SZK Belügyminisztériuma

Közigazgatási szekció, Drieňova 22                                                                                                                                                                                                      A regisztráció időpontja: 2022.6.7.

826 86 Bratislava                                                                                                                                                                                                                     Regisztrációs szám: VVSM-900/90-64026

A közigazgatási eljárási díj megfizetve

[olvashatatlan aláírás]

Nový Život Község

ezúton tanúsítja, hogy a jelen másolat – fénymásolat

a bemutatott okirattal vagy hiteles másolattal – fénymásolattal

szó szerint megegyezik.

lapok száma: – 5 – oldalak száma: -10 –

sorszám: 15/2022

Kelt Nový Život községben, 2022.6.13.                                                                                                                                                                                   [a község hivatalos bélyegzője és aláírás]

                                                                                                                                                                                                                                                             Mgr. Alžbeta Mészárosová

                                                                                                                                                                                                                                                      másolatok és okiratok hitelesítésével

                                                                                                                                                                                                                                             megbízott munkatárs