Pályázati felhívás a külhoni magyar tehetségtámogatásért a felsőoktatásban

Collegium Talentum program 2017-2018-as tanév

(2017. szeptember – 2018. június időszakra)

A pályázat célja:
A Magyar Nemzetpolitika A nemzetpolitikai stratégia eleme című KIM dokumentum 3.2.4. pontjába foglalt Collegium Talentum tehetséggondozó program feladata a külhoni magyar értelmiség-nevelés és utánpótlás támogatása.

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola szakmai döntései alapján a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága a budapesti Sapientia Hungariae Alapítványt bízta meg a Collegium Talentum program folytatásával.

A Sapientia Hungariae Alapítvány kuratóriuma 17/2017 (IX.01.) számú döntése értelmében a tanulmányaikat és/vagy oktatói és kutatómunkájukat a felsőoktatásban/oktatásban végző külhoni magyar hallgatók szakmai munkáját, az értelmiségi pályán való előrehaladásukat segítendő, pályázatot hirdet a Collegium Talentum programban való részvételre.

A pályázaton sikeresen szereplők egyénenként ösztöndíjban, konferencia részvételi- és nyelvvizsgaköltség-támogatásban (költségtérítésben), képzések, szakmai és nemzeti identitást erősítő programok biztosításában, tutoraik pedig honoráriumban részesülnek.

A pályázat benyújtására jogosultak köre:

Pályázhat minden külhoni magyar fiatal, aki a pályázat benyújtásának idejében rendelkezik egyetemi vagy főiskolai – ezen belül hallgatói, oktatói vagy egyéb munkatársi – jogviszonnyal, erről a pályázat benyújtása során nyilatkozik és az erről szóló igazolást legkésőbb a felvételin igazolja. A hallgatói jogviszony MA/MSc, PhD és posztdoktori lehet.

A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy a benyújtott pályázatokról és azok tartalmáról, az azt kérelmezőkről, a megítélt támogatás összegéről szóló összes adatot az alapítvány kezeli, és megküldheti a Bethlen Gábor Alapkezelő részére is.

A pályázati adatlap beküldésével a pályázó tudomásul veszi a pályázati feltételeket.

A pályázaton elnyerhető támogatás formája és tartalma, a támogatás szakmai kerete:

A támogatás formája:

vissza nem térítendő, részben utófinanszírozású támogatás, tanulmányi félévenként legtöbb kétszeri banki utalással vagy készpénzes kifizetés formájában.

A támogatás elemei:

a) Hallgatói ösztöndíj, melynek mértéke legkevesebb 72.000 forint/hó, legtöbb 100.000 forint/hó.
b) Tutor biztosítása a támogatás időszakára. A tutor, mentoráló munkájának honorálása 50.000 forint/hó összegben. A tutor a pályázó országabeli vagy magyarországi – elsősorban – egyetemi, főiskolai oktató, kutató, vagy a témában elismert szakember lehet.
c) Tudományos és nemzeti hálózatépítés céljából közösségfejlesztő képzések, szakmai és kulturális programok biztosítása.
d) Támogatás konferencia-részvételi költségekhez (útiköltség-, szállásdíj térítés, regisztrációs díj megtérítése) azok számára, akik előadással vagy poszterrel szerepelnek elsősorban nemzetközi konferencián. A pályázó országabeli rendezvényén való részvétele csak nemzetközi konferencia esetében támogatható.
e) Sikeres nyelvvizsga esetén a vizsgadíj megtérítése.

A pályázaton ösztöndíjban részesíthetők száma legfeljebb 80 fő.

A pályázó sikeres felvételi esetén automatikusan elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el a Collegium Talentum program szabályzatát.

A pályázat benyújtása, tartalmi és formai követelmények:

A pályázatot 2017. szeptember 20-ig elektronikusan kell beküldeni a ct@sha.hu címre.

A felvételi pályázat a www.sha.hu honlapról letöltött jelentkezési lappal (Jelentkezési_lap_CT_2017osz nevű dokumentum) és a kötelező mellékleteivel együtt érvényes.

A pályázás során a jelentkezési lap (NEV_Jelentkezes_2017osz.docx és az aláírt változat NEV_Jelentkezes_2017osz.pdf) mellé elektronikusan beküldendő mellékletek a következők:

 1. Szakmai önéletrajz – minta csatolva a felhíváshoz (NEV_CV_2017osz.docx)
 2. A tutorral egyezetett előzetes munkaterv – minta csatolva a felhíváshoz (NEV_munkaterv_2017osz.docx file). Első alkalmas pályázó esetében az alapítványi iroda segítséget nyújt ennek tartalmi tisztázásában.
 3. A pályázó szakmai jövőképének középtávú megfogalmazása (max. 3.000 karakter), melyet MA, MSc diákok esetében a tutor; PhD, posztdoktor hallgatók esetében a tutor, vagy a témavezető; munkaszerződéses alkalmazottak esetében a tutor, vagy valamely intézményi vezetőnek szükséges jelen munkaterven ellenjegyezni. – minta csatolva a felhíváshoz (NEV_jovokep_2017osz.docx és az aláírt változat NEV_jovokep_2017osz.pdf file )
 4. Iskolalátogatási igazolás, vagy az oktatási intézményben hivatalos munkaviszonyban folytatott oktatási, kutatási tevékenység igazolása, vagy ezek beszerzéséig helyettesítő nyilatkozat a pályázó által aláírva (pdf). A szóbeli felvételi eljárásig a papíralapú igazolás beszerzése kötelező.
 5. Legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okirat másolata (pdf)
 6. Hivatalos nyelvvizsgát igazoló dokumentumok másolata (pdf)
 7. Publikációs jegyzék (doc, docx, xls, xlsx, vagy pdf)
 8. Konferencia-részvételek (csak azok, amelyeken a pályázó előadóként vett részt) listája, TDK eredmények listája (doc, docx, xls, xlsx, vagy pdf)
 9. Ajánlás a pályázó országában található felsőoktatási intézmény vagy annak alegységei (kar, tanszék) vezetőjétől, munkatársától, egyéb oktatási intézmény vezetőjétől; illetve egyéb tartalmú ajánlás, ami igazolja, hogy a kutatási téma az ösztöndíj folyósításának idején már hasznosul a közösségben, az intézményben (pdf).

A nem magyar vagy angol nyelven szövegezett iratokhoz (pl. iskolalátogatási igazolás, diplomamásolat stb.) minden esetben a magyar nyelvű fordítást is csatolni kell! Ez nem kell, hogy teljes körű legyen, a lényegi elemek magyarul történő ismertetése elegendő, maga a pályázó is elkészítheti őket, nem szükséges hitelesített, hivatalos fordításnak lennie.

A jelentkezési lap csatolt mellékleteit folyamatos sorszámmal lássa el!

Fájlnév MINTA:
Palyazoneve_kuldottdokumentumtartalmanakmegnevezese_2017osz_1.pdf
Az e-mail tárgya: Vezetékneve és keresztneve CT pályázat 2017. ősz

A pályázat benyújtásával, a pályázati eljárással kapcsolatos kérdésekben a Collegium Talentum Programiroda ad további felvilágosítást a ct@sha.hu címen és a +36 20 425 5053 telefonszámon.

A pályázat elbírálása, döntés a támogatásról:

A pályázatokról – az ösztöndíj bizottság javaslatát figyelembe véve – a Sapientia Hungariae Alapítvány kuratóriuma dönt.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki

a) a benyújtott pályázati dokumentációban a támogatási döntés tartalmát befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott;
b) nem rendelkezik Magyarország határain túli, a vele szomszédos országok valamelyikében állandó lakóhellyel;
c) nem rendelkezik egyetemi vagy főiskolai – ezen belül hallgatói, oktatói vagy egyéb hivatalos intézményi munkatársi – jogviszonnyal. Amennyiben a pályázó nem a saját országában végzi tanulmányait, az oktatói, munkatársi jogviszony csak a pályázó országának intézményi keretein belül elfogadott;
d) más magyar állami ösztöndíjban részesül, és erről nem értesíti a Sapientia Hungariae Alapítványt azért, hogy nyertes pályázat esetében, ha ez szükséges, módosított (csökkentett) ösztöndíjösszeget ítélhessen meg a kuratórium;
e) a részletes munkatervében/kutatási tervében leírtakat nem teljesíti;
f) tutorától az értékelést a félévi beszámolási határidőre nem kapja meg.

A támogatási szerződés megkötése, a támogatás biztosítása:

A Collegium Talentum program támogatója a magyar állami költségvetés a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 6677/2017 nyilvántartási számú támogatási szerződése alapján.

A pályázó a szerződéskötést követően részesülhet támogatásban. Szerződéskötésre csak abban az esetben kerülhet sor – függetlenül a sikeres pályázástól –, ha annak pillanatában a felvett pályázónak felsőoktatási intézménnyel – hallgatói, oktatói vagy egyéb hivatalos intézményi munkatársi – jogviszonya van. Ha ez nem áll fenn, akkor halasztási kérelmet kell benyújtania. A szerződéskötés félévente történik, megújításának feltétele a szerződött kollégista eredményes szakmai előrehaladása.

A támogatások kifizetése banki utalással vagy készpénzben történik az aktualizált részletes munkatervben/kutatási tervben leírtak teljesülését, az előrehaladási jelentés, beszámoló elfogadását követően, azaz utófinanszírozásban.

Amennyiben a felvételt nyert kollégista rendelkezik más magyar állami ösztöndíjjal és erről nyilatkozott a pályázat benyújtásakor, bizonyos esetekben lehetősége van arra, hogy a CT által biztosított ösztöndíj és a másik ösztöndíj közötti pozitív különbséget jelen pályázatban vállalt feltételek teljesülésekor támogatásként megkaphassa.

Időpontok, határidők:

A pályázatok beadási határideje: 2017. szeptember 20. 23:59 – magyarországi idő.

A pályázatok feldolgozása és bírálata, továbbjutás esetén értesítés szóbeli meghallgatásról: beadást követő 3 hétben folyamatosan.

A nyertes pályázók értesítése és szerződéstervezet kiküldése e-mailben: a nyertesek listájának kuratórium által történő elfogadását követő 10 nap, de legkésőbb 2017. november 6-ig.

 1. Az írásban benyújtott anyagokból a kuratórium által felkért ösztöndíj bizottság a pályázat szakmai részét (előzetes munkaterv és az önéletrajz) és a pályázó szülőföldön való érvényesülésének, terveinek bemutatását, a kapott ajánlást, illetve a korábbi tanulmányokat, szakmai eredményeket, publikációkat és dokumentált nyelvismeretet értékeli.
 2. A szóbeli meghallgatáson a felvételizőnek elsősorban önképzési és kutatási terveit, a témájában történő elmélyültségét, a szülőföldjén végzett munkájával kapcsolatos jövőképét kell bemutatnia, de célszerű kitérnie a saját országában végzett társadalmi, közösségépítő/fejlesztő munkájára is.

Az ösztöndíj bizottság értékeli a pályázatokat és a szóbeli eredményeket, majd javaslata alapján az alapítvány kuratóriuma dönt a felvételt nyertek személyéről.

A nyertes pályázókkal minden esetben támogatási szerződést kötünk, melynek melléklete a kollégistának a tutora által jóváhagyott, végleges részletes munkaterve/kutatási terve.

Letöltés (PDF, 252KB)