A tudomány etikai problémái c. nemzetközi tudományos szimpózium, Komárom, 2018. október 4–5 Komárom

A Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács (SZMAT) és a Selye János Egyetem szervezésében 2018. október 4-én és 5-én a Selye János Egyetem Konferenciaközpontjában (Komárom) nemzetközi tudományos szimpóziumot szervezett a Tudomány etikai problémái címmel.

A szimpózium célja volt többek között a különböző tudományágak képviselőivel való eszmecsere arról, hogy a hazai és határon túli kutatók, valamint a határon túli akadémiai tanácsok és bizottságok hogyan látják az ún. „külső” és „belső” tudományetika helyzetét általában illetve saját kutatási területükön. A résztvevők olyan előadásoknak és az azokat követő vitáknak voltak szem- és fültanúi, amelyeken belül a természet- és társadalomtudományok, valamint a humán tudományok szemszögéből vitatták meg a tudományterületüket érintő etikai problémákat. A szimpózium témájának kialakításakor a SZMAT elnöksége figyelembe vette a Magyar Tudományos Akadémia 2010-ben elfogadott Tudományetikai Kódexébe foglalt elveit, ugyanakkor az elhangzott előadások megelőlegezték a 2019-ben Magyarországon tartandó World Science Forum egyik alaptémáját is.

Az előadások foglalkoztak többek között a klónozás erkölcsi kérdéseivel, a környezetvédelem és a gazdasági fejlődés között fennálló etikai dilemmákkal. Megvitatásra került az a problémakör is, hogy milyen etikai vonatkozásai vannak az olyan kutatói magatartásnak, amikor egyes tudósok a nagy nyilvánosság előtt a tudomány állításaival összeegyeztethetetlen kijelentéseket fogalmaznak meg, melyek negatív társadalmi hatásai hosszantartóak és sokszor egy adott közösség szempontjából súlyos kimenetelűek lehetnek.

A rendezvényt Dr. habil. PaedDr. Juhász György, PhD., a Selye János Egyetem rektora nyitotta meg, a Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság Külföldön osztályának nevében annak vezetője, Morvai Tünde köszöntötte az egybegyűlteket. A plenáris előadásokat tartalmazó szekcióban prof. PhDr. Mészáros András, PhD., az MTA külső tagja, a SZMAT elnöke (Comenius Egyetem, Pozsony): Tudományetika – miért? címmel tartott előadást, melyet prof. Dr. Fésüs László, DSc., az MTA tagja, (Debreceni Egyetem) előadása követett A tudomány etikai problémái az MTA Tudományetikai Bizottságának szemszögéből címmel (a prezentáció letölthető itt). Ezt követően Dr. habil. PaedDr. Nagy Melinda, PhD. (Selye János Egyetem, Komárom) az MTA és az SZTA etikai kódexét hasonlította össze: A Magyar Tudományos Akadémia és a Szlovák Tudományos Akadémia etikai kódexei című előadásában. A plenáris előadásokat tartalmazó szekciót Dr. habil. Vančo Ildikó, PhD. (Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem) vezette.

A szimpózium első napján összesen 15 meghívott előadás hangzott el két humán- és társadalomtudományi, valamint két természettudományi szekcióban. Az előadók az alábbi témakörökben fejtették ki nézeteiket az etika és a tudomány kapcsolatáról a 21. században: Professzor Csernicskó István, PhD. (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász): A kutatói etika és a társadalmi elvárások, doc. PhDr. Szapuová Mariana, PhD. (Comenius Egyetem, Pozsony): A tudomány étosza és (kurrens)praxisa: összhangok és disszonanciák, Dr. Perintfalvi Rita (Bécsi Egyetem): A keresztény teológia etikai felelőssége a populizmus és az egyre erősödő vallási fundamentalizmus korában, Dr. habil. PhDr. Liszka József, PhD. (Selye János Egyetem, Komárom): Tudomány-e, ha nemzeti?, Dr. habil. Szarka László, CSc. (Selye János Egyetem, Komárom): A közös múlt helye a nemzeti történetírásokban. A módszertani nacionalizmus etikai problémá, Dr. habil. Balogh F. András (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest): A romániai titkosszolgálati iratok irodalmi és történeti értékelésének etikai vonatkozásai címmel tartott előadást.

Dr.h.c. prof. RNDr. Miklós László, DrSc. (Zólyomi Műszaki Egyetem): Az ökológia, a fenntartható fejlődés és a politika, RNDr. Tóth Attila, PhD. (Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra): Újratervezve jóvátehető-e még (egy fizikus etikai kérdései), Ing. Czifra György, PhD. (Óbudai Egyetem, Budapest): Etikus-e a tudomány befolyásolása erőforrások szabályozásával?, Dr. habil. MUDr. Kiss László, CSc. (Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola, Pozsony): A humán genom megfejtése, a posztgenomikus világ (bio)etikai kihívásai, RNDr. Radvánszky János, PhD. (Szlovák Tudományos Akadémia, Pozsony): A genom szintű DNS analízis etikai aspektusainak vizsgálata, és PaedDr. Stredl Terézia, PhD. (Selye János Egyetem, Komárom): A professzionális etika dimenziói. Kutat(hat)ok? címmel tartották meg előadásukat.

A szimpózium második napján Mészáros András professzor vezetésével a jelenlévő tizennégy doktorandusz A doktoranduszképzés tudományetikai kérdései elnevezésű, nagy érdeklődéssel kísért workshopon vett részt.

Az eseményt megtisztelte jelenlétével Disztl Antal, Magyarország pozsonyi nagykövetségének tanácsosa.
A szimpózium témája, előadásai nagy számú érdeklődőt vonzottak, az előadásokat majd 140 egyetemi oktató és hallgató kísérte figyelemmel.

A konferencia programja letölthető itt.

A Felhívást és a Jelentkezési lapot megtekintheti itt.