Alapszabály

A SZLOVÁKIAI MAGYAR AKADÉMIAI TANÁCS ALAPSZABÁLYA

I. A CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSA

1. szakasz

A SZLOVÁKIAI MAGYAR AKADÉMIAI TANÁCS (a továbbiakban: Egyesület) civil egyesület, amely határozatlan időre alakult a szlovákiai magyar tudományosság és művészetek fejlesztése érdekében.

II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI

2. szakasz

Az Egyesület alapvető céljai:

 • a szlovákiai magyarok által gyakorolt tudományok és művészetek művelésének támogatása és képviselete, valamint az elért eredmények terjesztése;
 • a szlovákiai magyarok tudományos életbe való bekapcsolása Szlovákiában és a térségben;
 • tudományos szervezetekkel való együttműködés Szlovákiában és a térségben;
 • szlovákiai fiatal magyar kutatók tudományos tevékenységének támogatása;
 • tudományos tárgyú összejövetelek, szimpóziumok, tanácskozások, továbbképzések, műhelyek, konferenciák, előadások szervezése;
 • az Egyesület tevékenységével kapcsolatos nyomtatott és elektronikus publikációk megjelentetése.

III. ELNEVEZÉS ÉS SZÉKHELY

3. szakasz

Az Egyesület elnevezése államnyelven: Akademická Rada Maďarov na Slovensku

Az Egyesület neve magyar nyelven: Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács

Az Egyesület rövidített neve államnyelven: AKRAM

Az Egyesület rövidített neve magyar nyelven: SZMAT

Az Egyesület székhelye: Park utca 4., 931 01 Somorja, Szlovák Köztársaság,
Parková 4, 931 01 Šamorín, Slovenská Republika

Az Egyesület tevékenységét a Szlovák Köztársaság területén fejti ki.

IV. A TAGSÁG FELTÉTELEI 

4. szakasz

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) szlovák állampolgárságú külső köztestületi tagjai az Egyesületnek is a tagjai.

Ezenkívül az Egyesület tagja lehet minden természetes személy, aki a Szlovák Köztársaság állampolgára, aki tudományos fokozattal rendelkezik, magyar nemzetiségű, beszéli a magyar nyelvet, vagy magyar tárgyú kutatással foglalkozik.  Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet minden olyan természetes személy is, aki munkásságával jelentősen hozzájárult a szlovákiai magyar tudományosság vagy a művészetek fejlődéséhez, és elfogadja az Egyesület Alapszabályát.

5. szakasz

A külső köztestületi tagokon túl a tiszteletbeli tagok felvételéről az Egyesület Közgyűlése dönt a jelölt írásos felvételi kérelme és az Elnökség javaslata alapján. A tagság elnyeréséhez két egyesületi tag írásos ajánlása szükséges.

6. szakasz

Az egyesületi tagság, kilépéssel, kizárással, az állampolgári jogok elvesztésével, illetve a tag elhalálozásával szűnik meg.

Az Egyesület Közgyűlése kizárhatja azokat a tagokat, akik nem tartják tiszteletben az Alapszabály rendelkezéseit és magatartásukkal, tevékenységükkel aláássák az Egyesület tekintélyét, illetve akadályozzák az Egyesület érdekeinek és céljainak a megvalósítását.

V. A TAGOK JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI ÉS FELELŐSSÉGE

7. szakasz

Az Egyesület tagjának joga, hogy:

 • részt vegyen az Egyesület céljainak megvalósításában;
 • közvetlenül részt vegyen a Közgyűlésen a döntéshozatalban javaslattételi, indítványozási, illetve szavazati joggal;
 • az Egyesület szervein keresztül tisztségviselőket választhasson és tisztségre választható legyen;
 • időben és teljességében tájékoztatást kapjon az Egyesület munkájáról és tevékenységéről.

8. szakasz

A tag köteles:

 • tevékenyen hozzájárulni az Egyesület céljainak megvalósításához;
 • ellátni azokat a feladatokat és kötelezettségeket, amelyekkel az Egyesület megbízza.

VI. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS SZERVEI

9. szakasz

Az Egyesület szervei:

 • Közgyűlés
 • Választmány
 • Vezetőség

Az Egyesület Közgyűlése

10. szakasz

Az Egyesület Közgyűlését a tagok összessége alkotja.

A Közgyűlés legalább évente egyszer ülésezik.

A Közgyűlés rendkívüli ülése az Elnökség indokolt javaslatára, vagy a Közgyűlés tagjai legalább egyharmadának a kezdeményezésére összehívandó. A rendkívüli ülés összehívására vonatkozó kezdeményezést írásos formában terjesztik be az Elnökségnek. A kezdeményezésnek kötelezően tartalmaznia kell a megvitatásra javasolt kérdéseket.

A Közgyűlést az Elnökség elnöke a közgyűlés időpontja előtt legalább két héttel írásban hívja össze. A meghívónak tartalmaznia kell a Közgyűlés megtartásának helyét és időpontját, valamint a javasolt napirendet.

A Közgyűlés levezető elnökét nyilvános szavazással a jelenlévő tagság választja meg az Elnökség által javasolt személyek közül egyszerű többséggel. Amennyiben a jelöltek nem kapnak megfelelő szavazatmennyiséget, a tagság helyben javaslatot tehet a levezető elnök személyére.

A Közgyűlés:

 • dönt a további tagok felvételéről, illetve kizárásáról;
 • elfogadja az Alapszabályt, és dönt annak módosításáról;
 • elfogadja az Egyesület éves munkatervét és programját;
 • tudományterületenként megválasztja és felmenti az Egyesület Elnökségének tagjait (ennek részleteit az MTA belső szabályai tartalmazzák);
 • megvitatja és elfogadja az Egyesület Elnökségének a beszámolóját és jelentését;
 • megvitatja és elfogadja a pénzügyi tervet és pénzügyi jelentést;
 • dönt a hazai és külföldi szervezetekbe, szövetségekbe és más tömörülésekbe való belépésről;
 • dönt a jogállásbeli változásokról és az Egyesület megszűnéséről.

A Közgyűlés döntéseit nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza, kivételes esetekben a döntés meghozható titkos szavazással. A szavazás titkosságára vonatkozóan a jelenlevő tagok közül bárki javaslatot tehet, elfogadásáról a Közgyűlés egyszerű többséggel dönt.

A Közgyűlés határozatképes, ha az ülésen jelen van az Egyesület tagjainak több mint a fele.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a szabályszerűen összehívott Közgyűlés nem határozatképes, az ülést újra összehívják. Az újonnan összehívott Közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

A határozatokat a Közgyűlés ülésén jelen levő egyesületi tagok egyszerű többségének szavazatával hozza. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.

A Közgyűlés döntéseit elektronikus úton (e-mail) is meghozhatja. Ebben az esetben is a döntéshez a tagok egyszerű többsége szükséges.

Az Egyesület Választmánya 

11. szakasz 

Az Egyesület Választmányát az MTA szlovákiai külső tagjai és az MTA tudományos osztályainak megfelelő elosztásban, a választmány által meghatározott tudományterületek szerint titkos szavazással megválasztott tagok alkotják, maximális létszáma 17 fő. Mandátuma négy évre szól.

Az Egyesület Választmánya:

 • saját soraiból Vezetőséget (elnököt és három alelnököt) választ.
  – a három alelnök a három tudományterületet képviseli.
  – az elnök – rotációs szabály betartása mellett – a választási ciklusokon keresztül más és más tudományterület képviselője.
  – a tudományos titkár személyét a vezetőség választja ki.
 • véleményezi a további tagok felvételét, illetve kizárását;
 • kidolgozza, illetve véleményezi az Alapszabályt, és javasolja annak módosítását;
 • véleményezi az Egyesület éves munkatervét és programját;
 • véleményezi az Egyesület egyéb dokumentumait;
 • tiszteletbeli elnököt is választhat.

Az Egyesület Választmánya évente legalább kétszer ülésezik, üléseit az Elnök javaslatára a Titkár hívja össze. 

Az Egyesület Vezetősége

12. szakasz

A vezetőség 5 tagból áll – elnök, három alelnök és tudományos titkár.

Az Vezetőség évente legalább négy alkalommal ülésezik. Az Vezetőség az elnök a helyszín, időpont és a napirend megadásával írásban hívja össze az ülés időpontja előtt legalább két héttel.

Az Egyesület Vezetősége dolgozza ki az Alapszabály javaslatát, az annak kiegészítésére és módosítására vonatkozó javaslatokat. Kidolgozza az Egyesület munka- és pénzügyi tervét, meghatározza a munkaterv végrehajtásának módját. Megvitatja az Egyesület tagjainak javaslatait és kezdeményezéseit, megvalósításukkal kapcsolatos teendőket, és szükség esetén azokat a Közgyűlés elé terjeszti. Ellátja azokat a feladatokat, amelyek az Alapszabály, valamint az Egyesület Közgyűlésének a határozatai rá rónak.

A Vezetőség döntéseit nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza, kivételes esetekben a döntés meghozható titkos szavazással. A szavazás titkosságára vonatkozóan a jelenlevő tagok közül bárki javaslatot tehet, elfogadásáról a Vezetőség egyszerű többséggel dönt.

A Vezetőség határozatképes, ha az ülésen jelen van a Vezetőség tagjainak több mint fele. A határozat jogerős, ha arra a Vezetőség jelenlevő tagjainak több mint fele egyhangúan szavazott. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.

A Vezetőség ülésein meghívottként konzultációs jogkörrel részt vesz a lebonyolító intézmény képviselője is (l. a 16. szakaszt).

Az Egyesület Elnökségének elnöke

13. szakasz

Az Egyesület Elnökségének elnöke tisztségénél fogva az Egyesület elnöke is egyben.

Az Egyesület munkáját a Közgyűlések és elnökségi ülések közti időszakban az elnök irányítja; képviseli az Egyesületet, aláírja a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatokat és egyéb dokumentumokat, összehívja az Egyesület Elnökségét és a Közgyűlést, gondoskodik az Elnökség és a Közgyűlés üléseinek előkészítéséről, munkájuk megszervezéséről, a programok, tervek és más ügyiratok előkészítéséről, a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtásáról.  Jelentést tesz az Elnökségnek és a Közgyűlésnek az Egyesület két ülése közti tevékenységéről, gondoskodik arról, hogy az Egyesület Közgyűlésének és Elnökségének a tevékenységéről a tagok megfelelő formában és időben értesüljenek. Szükség szerint saját hatáskörében egyéb tevékenységet is kifejt.

Az Egyesület Elnökségének alelnökei

14. szakasz

Az Elnökség alelnökei tisztségüknél fogva az Egyesület alelnökei is egyben.

Az Egyesület Elnökségének alelnökeit az Elnökség soraiból választják.

Az alelnökök segítik az elnök munkáját, végrehajtják azokat a feladatokat, amelyeket az elnök rájuk bíz, annak távollétében az elnök felhatalmazásával egyikük helyettesíti az elnököt az elnököt megillető jogokkal és kötelezettségekkel.

Az Egyesület Elnökségének titkára

15. szakasz

Az Elnökség tudományos titkára tisztségénél fogva egyben az Egyesület tudományos titkára is.

Az Egyesület Elnökségének titkára segíti az elnököt és az alelnököket munkájuk végzésében, megszervezi a szakmai, adminisztratív és szervezeti teendők elvégzését, gondoskodik az Egyesület tagnyilvántartásának pontos és naprakész vezetéséről, továbbá az Egyesület elnökének, alelnökeinek és Elnökségének megbízásából egyéb teendőket is végez.

Az Egyesület ügyvitele

16. szakasz

Az Egyesület ügyvitelét a lebonyolító intézmény végzi. A lebonyolító intézményről az Elnökség dönt.

Az Egyesület pénztárosi, könyvviteli teendőit az Egyesület lebonyolító intézménye látja el.

A lebonyolító intézmény az Egyesület anyagi eszközeit külön banki számlán vezeti. Minden pénzügyi mozgáshoz az Egyesület elnökének és a lebonyolító intézmény jogi képviselőjének az aláírása, vagy írásos hozzájárulása szükséges.

Az Egyesület tisztségviselőinek megbízatása és újraválasztása

17. szakasz

Az Egyesület Elnöksége tagjainak, elnökének, alelnökének és titkárának a megbízatása 4 évre szól.

Az egyes funkciókra ugyanazok a tagok többször is megválaszthatók.

VII. A MUNKA NYILVÁNOSSÁGÁNAK MEGVALÓSULÁSA

18. szakasz

Az Egyesület tevékenysége nyilvános.

Az Egyesület Elnöksége gondoskodik a tagság és a nyilvánosság rendszeres tájékoztatásáról az Egyesület munkájával és tevékenységével kapcsolatban, közvetlenül vagy belső kiadványok, illetve sajtóközlemények útján, vagy más megfelelő módon.

19. szakasz

Céljai elérése érdekében az Egyesület kapcsolatba lép és együttműködik más hazai és külföldi egyesületekkel és szervezetekkel.

VIII. AZ EGYESÜLET VAGYONA, A CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK ÉS AZ ESZKÖZÖKKEL VALÓ RENDELKEZÉS

20. szakasz

Az Egyesület vagyonát ingó és ingatlan vagyon képezi.

Az Egyesület munkájához szükséges eszközöket bel- és külföldi adományokból, ajándékokból, szponzori támogatásokból, továbbá költségvetési forrásokból, alapokból és egyéb forrásokból biztosítja a törvénnyel összhangban.

Az Egyesület pénzeszközeit az Egyesület lebonyolító intézménye kezeli.

IX. AZ EGYESÜLET MUNKÁJÁNAK MEGSZŰNÉSE

21. szakasz

Az Egyesület megszűnik a Közgyűlés döntésével, továbbá amikor megszűnnek az Egyesület céljai eléréséhez szükséges feltételek, illetve egyéb, a törvényben előírt esetekben.

Az Egyesület megszűnik feloszlással, más társasággal való egyesüléssel, feloszlatással, illetőleg megszűnésének törvényességi megállapításával.

 • Az Egyesület jogutóddal történt megszűnése esetén vagyona a jogutódra száll át.
 • Az Egyesületnek jogutód nélküli megszűnése esetén a vagyon sorsáról a közgyűlés határoz. Az ezzel kapcsolatos teendők ellátása a közgyűlés által erre a célra választott ad hoc bizottság feladata.

Az Egyesület megszűnéséről az Egyesület elnöke a törvényes határidőn belül értesíti az illetékes szerveket a nyilvántartásból való törlés céljából.

X. AZ EGYESÜLET PECSÉTJE

22. szakasz

Az Egyesület saját pecséttel rendelkezik. Az Egyesület pecsétje kör alakú

Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács – Akademická Rada Maďarov na Slovensku felirattal.

XI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

23. szakasz

Minden olyan kérdésben, melyet jelen Alapszabály nem szabályoz, az egyesületekről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

24. szakasz

A jelenleg megválasztott elnökség mandátuma érvényes a következő választási ciklusig.

XII. Egyéb

24. szakasz

 • Az Egyesület lebonyolító intézménye a Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja.
 • A közgyűlés az Egyesület alapszabályát ebben a változatban a mai napon elfogadta.

 

Dátum: 2013. november 8.
Helyszín: Somorja, Fórum Intézet 

Dusza János, elnök