Externí členovia snemu MTA na Slovensku

MENO
VEDECKÁ OBLASŤ
Ádám Norbert moderné architektúry počítačových systémov z hľadiska navrhovacieho priestoru tervezésitér megközelítésben
Agócs Zoltán oceľové konštrukcie a mosty
Alabán Ferenc dejiny maďarskej literatúry 20. storočia, komparatistika, menšinové maďarské literatúry
Albert Sándor vyučovacie metódy technických predmetov
Andruch László optické analytické metódy
Angyal László jazykoveda, náuka o vlastných menách
Anna Béla technológia strojárenskej výroby, technika prostredia
Árki Zuzana matematika
B. Füri Béla energetika, műszaki hőtan, hőszivattyú, hűtéstechnika
B. Kovács István regionalistika, cirkevné dejiny
Balázsi Katalin náuka o materiáloch, transmisná mikroskopia
Balkó Irén detská a mládežnícka literatúra
Balla István fyziológia zvierat a človeka
Bandler Anna trh s pôdou
Bándy György teológia Starého zákona
Bánki Gyula teoretická spektroskopia, informatika
Baráth László veda o športe, športové dejiny, školská telovýchova
Bárczi Zsófia literárna veda
Bauer Edit sociálna politika, výskum menšín
Bauer Ferenc neonatológia
Bauko János maďarská literárna veda, náuka o vlastných menách
Belík Bertalan statika, kinematika, dinamika, náuka o pevnosti
Beňová Jančíková Veronika podniková ekonomika
Benyovszky Krisztián teória literatúry, dejiny maďarskej literatúry 20. storočia, populárna literatúra
Bergendi Lajos voľné radikály
Bohony Pál technológia vzdelávania
Bolemant Lilla literárna veda a dejiny tlače
Bordás Sándor psychológia, výskum etnických konfliktov
Böőr András patológia
Böszörményi László tepelná energetika
Búcsi Sándor voľné radikály, antioxidanty v polyméroch
Bukor József matematika, teória čísel
Bukoveczky György anyagkifáradás, gépszerkezetek üzemi élettartambecslése, módszeres géptervezés
Czifra György gépészeti technológiák és anyagtudomány, gyártásautomatizálás és irányítástechnika
Czigle Szilvia farmakognózia
Csáky Károly a Középső-Ipoly mente népi hiedelemvilága, szakrális néprajza
Csehy Zoltán humanista és neolatin irodalom
Csellágh Péter építészet, emberi környezet
Csiba Péter matematika
Csikós Adrienn közgazdaságtudomány, ipari marketing
Csuka Gyula genetika, szaporodásbiológia
Dudich Sándor entomológia
Écsi László alkalmazott mechanika
ifj. Élesztős Pál alkalmazott mechanika
Élesztős Pál szilárdságtan, alkalmazott mechanika
Erdélyi Margit irodalomelmélet
Fehér Sándor ökológia, tájgazdálkodás
Fehér Zoltán matematika
Fekete Pál Győző Európai Unió, tárgyaláselmélet, kommunikáció
Fetykó János Mechatronika
Filip Ferdinánd matematika
Flórián Károly analitikai kémia, spektrokémia, kemometria
Fónod Zoltán magyar irodalom Szlovákiában
Fritz Beke Éva teológia, újszövetségi iratok, zsidó kultúra
Fundárek Anna történelem
Gál Tibor klaszterek spektroszkópiai vizsgálata
Gaucsík István gazdaságtörténet, vállalkozástörténet, kisebbségtörténet
Góra Róbert analitikai kémia, folyadékkromatográfia módszerei, felhasználása és lehetőségei
Görözdi Judit magyar irodalom és irodalomtudomány
Görözdi Zsolt teológia
Gubo István matematika módszertan
Gyurgyík László asszimilációs folyamatok a szlovákiai magyarság körében
Gyurián Norbert Adózás és számvitel
Harna István makrogazdaságtan, gazdaságpolitika, marketing
Hegedűs András élelmiszeripari kémia és technológia
Hegedűsová Alžbeta agrokémiai tényezők hatásának a nehézfémek kumulációjának kutatása a talajnövény rendszerben, valamint hatásuk csökkentése a remediációs technikák segítségével
Horváth Kinga oktatásmenedzsment
Hulkó Márta zenetörténet
Huszár József genetika, fitopatológia
Jakab István mai magyar nyelv és nyelvművelés
Jalecz Mária filozófia
János T. Tóth számelmélet
Jaruska László Fizika módszertana
Jobbágy István Csehszlovákia, Szlovákia és a szlovákiai magyar kisebbség története
Juhász György elméleti kémia
Kádasi Lajos humán molekuláris genetika
Kalas György épületgépészet
Kapusta Györgyi marketingkommunikáció, reklámlélektan, kreativitás
Kecskés Árpád tömegspektrométeres izotópanalitika, a fizika tanítása
Keserű József irodalomelmélet
Kiss László orvostörténelem
Kocsis Aranka társadalomnéprajz, történeti demográfia
Kocsis Ernő képzőművészet, képzőművészeti nevelés didaktikája
Komzsík Attila matematika módszertan, számelmélet
Kónya Péter koraújkori történelem
Kovács László gyermekgyógyászat, nefrológia
Kovács Péter szekunder növényi hatóanyagok bioszintézise
Krajnyik Zsolt környezetgazdaságtan, környezetértékelés, környezetvédelem, környezettudományok
Kubicska Kucsera Klára művészettörténet
L. Juhász Ilona néprajz és kulturális antropológia
Lampl Zsuzsanna a szlovákiai magyarok szociológiája, ifjúságszociológia, vállalkozásszociológia
Lanstyák István szociolingvisztika
Lapos József acél és öszvérhidak teherbírása, acélszerkezetek képlékeny teherbírása, betonnal töltött oszlopok méretezése
László Béla számelmélet, módszertan
Lelkes Gábor regionális és településfejlesztési stratégiák, határmenti együttműködések
Lengyel Tünde kora újkori Magyarország története (XVI-XVII. század)
Lévai Attila vallástörténet, egyháztörténet
Líska Katalin Gépészet
Liszka József interetnikus kapcsolatok, változásvizsgálatok, vallási néprajz, folklorisztika
Machová Renáta Menedzsment
Madarász László automatizálás, kibernetika, mesterséges intelligencia
Marcinka Darina antropológia
Máthis Krisztián fizikai anyagtudomány, könnyűfém ötvözetek mechanikai tulajdonságai
Menyhárt József dialektológia, szociolingvisztika, kontaktológia
Mészáros Alajos biotechnológiai folyamatok szabályozása
Mészáros András a magyar filozófia története
Miklós László tájökológia
Misad Katalin magyar leíró nyelvészet, szlovák-magyar összehasonlító nyelvészet, nyelvtervezés
Molnár János vallástudomány, teológia
Molnár Sándor szilikát kémia
Mura László kis- és középvállalkozás, nemzetköziesedés
Müller Anita statisztika
Nagy Imre koraújkor (humanizmus és reneszánsz)
Nagy Melinda antropogenetika
Nagy Vilmos talajvíz és talajnedvesség hidrológiája
Nagy Zoltán digitális jelfeldolgozás
Novák László szilárdtestfizika, nemegyensúlyi ötvözetek mágneses tulajdonságai
Nyistyiár Ferenc kórélettan, toxikológia
Nyizsnyik István anyagtudomány
Okenka Imre alkalmazott informatika, operációkutatás
Olasz Géza regionális földrajz
Öllös László politikai filozófia
Part Edit matematika tanítás módszertana alsó tagozaton
Peres Imre hittudományok, vallástörténet, egyháztörténet
Perhács János szociálandragógia, felnőttneveléselmélet
Petres Csizmadia Gabriella önéletírás-kutatás, gyermekirodalom
Pinke Péter fizikai metallurgia és az anyagok határállapotai, anyagtudomány
Pintérné Kazán Beáta történettudomány
Pintes Gábor neveléstudomány, pedagógia
Polgár Anikó magyar fordítástörténet, az antikvitás magyar hatástörténete
Pollák Róbert kézműves ipartörténet, múzeológia
Pólya Attila e-learning, e-business, e-government
Pólya Katalin rendszeres teológia
Pomšár Zoltán tantárgypedagógia, információs technológia, anyagtechnológia
Popély Árpád a (cseh)szlovákiai magyar kisebbség történelme
Pósa Imre hidraulika
Presinszky Károly nyelvészet
Pšenáková Ildikó informatika, e-learning, m-learning
Rácz Kálmán egyháztörténet
Rácz Olivér biochémia
Radi Zsolt vékonyréteg-fizika, vákuumfizika, elektronmikroszkópia, elektron- és ionoptika
Révész Bertalan XIX. századi magyar irodalom, a romantika irodalma
Sándor Anna sociolingvistika, dialektológia
Sápos Aranka kisebbségi kérdés Szlovákiában
Schwarcz Loreta public relations, rozvoj vidieka
Šeben Zoltán vállalati pénzügyek
Simon Attila Szlovákia és a szlovákiai magyarok XX. századi története
Simon Mihály immunogenetika
Simon Szabolcs súčasná maďarská lingvistika
Sólyom Sándor mikro- és nanokristályos anyagok
Somogyi Alfréd egyházjog, egyháztörténet
Strážovská Helena kis- és középvállalkozások
Strédl Terézia inkluzív pedagógia, fejlődéslélektan, pedagógiai kommunikáció
Stupák Csaba képfeldolgozás, mesterséges intelligencia
Suhányi Erzsébet účtovníctvo
Szabó Iván szociálpszichológia, kisebbségek, család
Szabó Pál szilárdtest fizika, alacsony hőmérsékletű fizika, szupravezetés
Szabó Tibor matematika módszertan, számelmélet
Szabómihály Gizella szociolingvisztika, nyelvpolitika, fordítástudomány
Szentandrási Tibor filozofia, ekonómia, teórie nacionalizmu
Szőcs Ferenc radiospektroskópia
Szőköl István metodológia, didaktika
Sztankay György hang- és rezgésdiagnosztika, meghajtóegységek dinamikája, torziós vibráció mérés, szilárdságtan
Sztollár Vera mikrobiológia
Takács Gergely irányítástechnika, rendszerelmélet, automatizáció, prediktív irányítás, aktív vibráció csillapítás, intelligens anyagok
Teleki Aba általános fizikai és matematikai fizika (kvantumelmélet a funkcionális integrálok formalizmusában)
Tomis Károly komparatisztika
Tóth Anikó magyar irodalomtörténet
Tóth Károly irodalomtudomány, történész
Török Tamás magyar nyelvészet, névtan
Turán János elektronika
Vadkerty Katalin a magyar kisebbség története Csehszlovákiában 1945-48(53)
Vajda Barnabás A hidegháború története és történelemdidaktika
Vančoné Kremmer Ildikó kétnyelvű nyelvelsajátítás, beszédészlelés, magyar nyelvtan tanításának módszertana
Végh Dániel heterociklikus vegyületek szintézise és szerkezete
Végh László könyvtártudomány
Veres Tímea modern kori történelem, két világháború közötti közép-európai történelem, magyar-szlovák kapcsolatok
Fazekasová, Štofová, Stoffa, Stoffová Veronika informatika, programozás
Viczay Ildikó
Vincze Kálmán hajók elmélete, hajók gazdaságos üzeme
Voloscsuk Iván Kárpáti nemzeti parkok és rezervátumok
Zibritová Gabriela kommunikáció, könyv- és kiadástörténet
Ziegelhöffer Attila biochémia, molekulárna kardiológia, experimentálna kardiológia
Zsilka Tibor teória literatúry, naratológia, semiotika