ARMS

Maďarská akadémia vied (MTA) z radov svojich riadnych členov zo Slovenska založila Akademickú radu Maďarov na Slovensku.
Riadnymi členmi MTA zo Slovenska v počte viac ako 170 akademikov bola nedávno zvolená rada pozostávajúca z 13 + 3 členov. Na základe hlasovania podľa 13 hlavných vedeckých oblastí sa stali členmi Akademickej rady 13 akademici a ďalší traja externí členovia MTA zo Slovenska sa stali členmi Akademickej rady bez hlasovania.

Novozaložená Akademická rada mala zasadnutie v sídle Fórum inštitútu pre výskum menšín v Šamoríne 9. marca 2013 a tajným hlasovaním si zvolila predsedu a podpredsedov. Rokovanie otvoril riaditeľ Fórum inštitútu Károly Tóth a moderoval akademik Károly Kocsis, predseda Výboru predsedov MTA pre maďarskú vedu v zahraničí.

Čestným predsedom Akademickej rady sa stal Viktor Bauer, externý člen MTA, predsedom János Dusza, externý člen MTA, a funkciu podpredsedov budú vykonávať v nasledovnom trojročnom období László Kovács a András Mészáros, externí členovia snemu MTA.

Zasadnutia sa zúčastnili aj zástupcovia z Regionálneho výboru MTA v Miškovci a vo Veszpréme (Maďarsko), v Kluži (Rumunsko) a Maďarskej akademickej rady vo Vojvodine (Srbsko).

Zvolenými členmi 16-člennej rady sú:

Externí členovia MTA:

– Viktor Bauer
Slovenská akadémia vied, Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie
– János Dusza
Slovenská akadémia vied, Ústav materiálneho výskumu
– Gábor Hulkó
Slovenská technická univerzita, Strojnícka fakulta

Externí členovia snemu MTA:

– Benyovszky Krisztián
Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta stredoeurópskych štúdií
– György Bukoveczky
Slovenská technická univerzita, Strojnícka fakulta
– Pál Élesztős
Slovenská technická univerzita, Strojnícka fakulta
– László Gyurgyík
Univerzita Jánosa Selyeho, Pedagogická fakulta
– Huszár József
Univerzita Jánosa Selyeho
– Attila Komzsík
Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta stredoeurópskych štúdií
– László Kovács
Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta
– András Mészáros
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta stredoeurópskych štúdií
– László Miklós
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky
– Attila Simon
Univerzita Jánosa Selyeho, Pedagogická fakulta, Fórum inštitút pre výskum menšín
– János Tóth
Univerzita Jánosa Selyeho, Ekonomická fakulta
– Ildikó Vančová Kremmer
Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta stredoeurópskych štúdií
– Dániel Végh
Slovenská technická univerzita, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie